Karta Polaka

W naszej Organizacji wszyscy chętni mogą otrzymać wszelką informację dotyczącą Karty Polaka. Na dzień dzisiejszy ponad 350 członków naszej organizacji już posiada Kartę Polaka. 

Dziękujemy Tobie Ojczyzno, że pamiętasz o nas!

Ogólna informacja o Karcie Polaka

     Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty Polaka przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku.

 Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do narodu polskiego i spełnia następujące warunki:
wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji oraz zwyczajów;
• w obecności Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
• wykaże, że co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

  Karta Polaka może być wydana wyłącznie osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba, która ma Kartę Polaka:
• może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
• może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
• może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
• może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
• może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
• może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
• może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

     Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego.

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.
Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku
o wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z nw. państw:
Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo Republiki Uzbekistanu.

     Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia kompletnego wniosku o Kartę Polaka:

– wniosek (można pobrać tu)

– 1 zdjęcie

– skompletowane i skopiowane dokumenty poświadczające polskość wnioskodawcy.

– kserokopia paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania). Należy także przedstawić oryginały do wglądu.

     Uwagi: dokumentami i dowodami takimi mogą być:

  polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające związek z polskością; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o  polskim pochodzeniu; dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczne dowody tożsamości zawierające   informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza; zaświadczenie organizacji polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji itp.;

 kserokopia paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania). Należy także przedstawić oryginały do wglądu. 

  Następnie należy umówić się telefonicznie na rozmowę z konsulem RP. Na spotkaniu konsul rozmawia z wnioskodawcą po polsku na temat Polski, jej historii, kultury, a także obyczajów i tradycji.

     Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej 3 miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o przedłużenie jej o kolejne 10 lat. Karta Polaka traci ważność w wypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce.

Decyzja o odmowie przyznania Karty Polaka

   Konsul wydaje decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w wypadku, gdy:

wnioskodawca nie spełnia powyżej wymienionych warunków;

   w postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek zawierający nieprawdziwe informacje lub przedstawił fałszywe dokumenty;

wnioskodawca repatriował się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Polskę z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów;

   wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski;przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa lub ochrony porządku publicznego Polski; wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów Polski.

     Zapraszamy wszystkich chętnych do Organizacji Orzeł Biały na wstępne konsultacje.