Studia w Polsce

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców na studia w Polsce

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą być przyjmowane na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim.

Cudzoziemiec może podjąć studia:

·         na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

·         na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie na studiach stacjonarnych) mogą podejmować studia:

1. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (dawna karta stałego pobytu)

2. Posiadacze Karty Polaka

3. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP

4. Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej  na terytorium RP

5. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudneini w Polsce, a także członkowei ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium RP

6. Cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

7. Cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia  13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach – Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573

8. Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP

9. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

1. Umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach

2. Umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach

3. Decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra

4. Decyzji rektora uczelni

     Kandydat posiadający Kartę Polakalub Kartę Pobytu z zezwoleniem na osiedlenie się  jest traktowany jak obywatel Polski.
    Cudzoziemcy przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali „starą maturę” zgodnie z kryteriami przyjęć na wybranym kierunku studiów. Na kierunkach/specjalnościach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. Kandydaci powinni przystąpić do rekrutacji, dokonując rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)  oraz składając wszystkie wymagane dokumenty, w terminach ujętych w harmonogramie rekrutacji na studia.

Etapy rekrutacji:

Etap I

Kandydat rejestruje się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK), imię i nazwisko należy wpisywać zgodnie z danymi, jakie są w paszporcie, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy wybrany kierunek.

Etap II

Jeśli kandydat przejdzie rekrutację internetową, czyli zostanie zakwalifikowany na wybrany kierunek, rozpoczyna się II Etap, w którym powinien jak najszybciej dostarczyć dokumenty, które są wymagane wybraną przez kandydata uczelnią.

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego może być:

a) certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania   Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

b) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

c) w przypadku braku dokumentów wymienionych w punktach a) i b), kandydat zobowiązany jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej na wskazanym Wydziale, sprawdzającej przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego.